ชื่อภาษาไทย : สะพายขาวปีกโค้ง 
ชื่อสามัญ : Knight
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lebadea martha
ขนาด : 70-75 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :