ชื่อภาษาไทย : ดุ๊กจุดแดง 
ชื่อสามัญ : Redspot Duke
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euthalia evelina
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :