ชื่อภาษาไทย :  
ชื่อสามัญ : 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euthalia byakko  
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :