ชื่อภาษาไทย : ปีกเว้าธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Courtesan
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euripus nyctelius
ขนาด : 65-85 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :