ชื่อภาษาไทย : แมวลาย 
ชื่อสามัญ : Tabby
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseudergolis wedah
ขนาด : 55-65 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :