ชื่อภาษาไทย : ธารมรกต 
ชื่อสามัญ : Popinjay
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stibochiona nicea
ขนาด : 70-90 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :