ชื่อภาษาไทย : ตาลหนามดำ 
ชื่อสามัญ : Black Rajah
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chraxes solon
ขนาด : 70-80 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :