ชื่อภาษาไทย : เหลืองหนามแคว้นฉาน 
ชื่อสามัญ : Shan Nawab
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyura nepenthes
ขนาด : 95-100 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :