ชื่อภาษาไทย : ฟ้าขีดหกลายเข้ม 
ชื่อสามัญ : Barred Lineblue
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Prosotas aluta
ขนาด : 20-30 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :