ชื่อภาษาไทย : ขมิ้นกับปูนแถบทอง 
ชื่อสามัญ : Golden Sapphire
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heliophorus brahma
ขนาด : 25-35 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :