ชื่อภาษาไทย : ขมิ้นกับปูนธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Purple Sapphire
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heliophorus epicles
ขนาด : 28-34 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :