ชื่อภาษาไทย : ม่วงใบไม้เหนือ 
ชื่อสามัญ : Purple Leaf Blue
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amblypodia anita
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :