ชื่อภาษาไทย : แวววาวเหลือง 
ชื่อสามัญ : Yellow Tinsel
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Catapaecilma subochrea
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :