ชื่อภาษาไทย : หางริ้วใต้ขีด 
ชื่อสามัญ : White Imperial
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Neomyrina nivea
ขนาด : 50-58 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :