ชื่อภาษาไทย : แสดสามจุด 
ชื่อสามัญ : Threespot Yamfly
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Yasoda tripunctata
ขนาด : 36-40 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :