ชื่อภาษาไทย : ตาลแดงหางแต้ม 
ชื่อสามัญ : Branded Imperial
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eooxylides tharis
ขนาด : 34-48 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :