ชื่อภาษาไทย : ขาวหางริ้ว 
ชื่อสามัญ : Common Imperial
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cheritra freja
ขนาด : 38-42 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :