ชื่อภาษาไทย : แต้มแสดธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Common Posy
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Drupadia ravindra
ขนาด : 30-40 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :