ชื่อภาษาไทย : หางคู่สีน้ำตาลไหม้ 
ชื่อสามัญ : Chocolate Royal
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Remelana jangala
ขนาด : 32-42 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :