ชื่อภาษาไทย : หางคู่เขากะเหรี่ยง 
ชื่อสามัญ : Dawnas Royal
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseudotajuria donatana
ขนาด : 25-30 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :