ชื่อภาษาไทย : หางคู่จุดคู่ 
ชื่อสามัญ : Bispot Royal
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ancema ctesia
ขนาด : 25-30 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N,S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :