ชื่อภาษาไทย : หางพลิ้ว 
ชื่อสามัญ : Fluffy Tit
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zeltus amasa
ขนาด : 28-32 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :