ชื่อภาษาไทย : หนอนกล้วยไม้ป่า 
ชื่อสามัญ : Orchid Tit
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chilaria othona
ขนาด : 24-27 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :