ชื่อภาษาไทย : บินตลกธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Common Punchinello
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zemeros flegyas
ขนาด : 35-40 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :