ชื่อภาษาไทย : ภูเขาลายปน 
ชื่อสามัญ : Mixed Punch
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dodona ouida
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :