ชื่อภาษาไทย : ภูเขาลายแสด 
ชื่อสามัญ : Orange Punch
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dodona egeon
ขนาด : 45-50 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :