ชื่อภาษาไทย : ภูเขาสะพายขาว 
ชื่อสามัญ : White Punch
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dodona deodata
ขนาด : 40-50 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, W, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :