ชื่อภาษาไทย : ใต้ปีกพราวเล็ก 
ชื่อสามัญ : Lesser Harlequin
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Laxita thuisto
ขนาด : 30-45 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :