ชื่อภาษาไทย : หน้าปีกมนส้มธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Orange Awlet
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bibasis harisa
ขนาด : 45-55 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :