ชื่อภาษาไทย : หน้าเข็มแถบเหลือง 
ชื่อสามัญ : Yellow-banded Awl
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hasora schoenherr
ขนาด : 45-55 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :