ชื่อภาษาไทย : หน้าเข็มยักษ์หางย้อย 
ชื่อสามัญ : Lobed Awlking
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Choaspes subcaudatus
ขนาด : 45-55 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :