ชื่อภาษาไทย : ปีกราบอกเหลืองธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Common Yellow-breasted Flat
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gerosis bhagava
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :