ชื่อภาษาไทย : เชิงเหลือง 
ชื่อสามัญ : Yellow Flat
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mooreana trichoneura
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :