ชื่อภาษาไทย : ตาลแดงโคนขีด 
ชื่อสามัญ : Chestnut Angle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Odontoptilum angulatum
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :