ชื่อภาษาไทย : ม่วงทองธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Purple and Gold Flitter
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zographetus satwa
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :