ชื่อภาษาไทย : ปาล์มลายเขียวธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Green-striped Palmer
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pirdana hyela
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :